Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu

1.1. Sklep internetowy https://sklep.ecoflow.com.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”, prowadzony jest przez firmę INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000944160, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 65c, posiadającym adres e-mail: sklep@ecoflow.com.pl, identyfikującym się numerem NIP 6423234719, mającą status dużego przedsiębiorcy zwanego dalej „Sprzedającym”.

1.2. Sprzedający świadczy usługi w zakresie sprzedaży innowacyjnych rozwiązań z zakresu energii przenośnej. Oferując szereg usług i produktów związanych z przechowywaniem i dostarczaniem energii elektrycznej prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zwanych dalej „Towarem”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

1.3. Regulamin sklepu internetowego https://sklep.ecoflow.com.pl/ zwany dalej „Regulaminem sklepu”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019.123 j.t. z późn. zmianami). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.ecoflow.com.pl/, w zakładce Regulamin (https://sklep.ecoflow.com.pl/pol-terms.html). Klient ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

1.4. „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest dokonująca zamówienia lub rejestrująca swoje konto w ramach Sklepu internetowego osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, przy czym „konsument” oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że aktualnie obowiązująca treść art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.

1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu, użycia przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu internetowego przy użyciu następujących zaleceń technicznych:- przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,- należy mieć włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript,-należy mieć włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych stron. Są to minimalne zalecane wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.

1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich, zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym dostarczanie za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, jest zakazane.


2.1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze, z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień złożonych poza normalnymi godzinami roboczymi (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, godz. 8-15) rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.

2.2. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2.5 poniżej.

2.3. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, które następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Rejestracja”, lub bez rejestracji. Rejestracja w Sklepie internetowym nie obliguje Klienta do złożenia żadnej minimalnej ilości zamówień.

2.4. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotyczących jego danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże zaniechanie podania informacji, oznaczonych jako wymagane, spowoduje, iż konto nie będzie mogło zostać zarejestrowane, lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

2.5. W celu wysłania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient:

 • otwiera stronę internetową https://sklep.ecoflow.com.pl
 • kierując się zawartymi na stronie informacjami oraz wyświetlanymi komunikatami, dokonuje wyboru Towaru, poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka, ilości zamawianych sztuk, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności spośród oferowanych przez Sprzedającego, akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranego Towaru, sposobu i kosztu płatności oraz sposobu i kosztu dostawy, oraz składa zamówienie na dostarczenie mu Towarów umieszczonych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”
 • w przypadku Klienta, który nie posiada konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

2.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, a także zobowiązanie do dokonania zapłaty za zamówiony Towar oraz pokrycia uzgodnionych kosztów transakcji.

2.7. Po otrzymaniu zamówienia Klienta Sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się doręczyć Klientowi Towar i przenieść na Klienta jego własność, z zastrzeżeniem punktu 2.8 poniżej, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę oraz pokryć uzgodnione koszty transakcji.

2.8. W przypadku wyczerpania zapasów Towaru, na który Klient złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę zamówionego przez Klienta Towaru. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę Towaru. W razie braku odpowiedzi ze strony Klienta w ciągu 5 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.

2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.


3.1. Dostawa Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w czasie dokonywania zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania zamówienia oraz potwierdzone w e-mailu, o którym mowa w ust. 2.7 Regulaminu.

3.2. Termin skompletowania zamówienia i przekazania go do wysyłki wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego zapłaty za Towar wraz z uzgodnionymi kosztami transakcji – w przypadku płatności z góry, lub licząc od dnia złożenia i potwierdzenia zamówienia – w przypadku płatności przy odbiorze. Termin ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 2.8. Regulaminu, w której Klient zaakceptuje wydłużony termin dostawy, jak również Towaru oferowanego w przedsprzedaży, którego termin dostawy określany jest w opisie Towaru.

3.3. Dostawy Towaru dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników. Jedną z metod dostawy można wybrać podczas składania zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.5. Koszty i terminy dostawy mogą się różnić w zależności od wybranego przewoźnika.

3.4. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan, celem umożliwienia wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej u przewoźnika. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem doręczyciela odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego, przesyłając mu kopię ww. protokołu.

3.5. Zamówienie dostarczane z opcją odbioru w salonie Sprzedającego Klient odbiera w ciągu 72 godzin. W przypadku zamówień złożonych w przedsprzedaży czas ten ulega skróceniu do 48 godzin. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane, jeśli inaczej nie uzgodniono z Klientem. Jeżeli Klient nie ma możliwości odbioru w tym terminie, powinien skontaktować się bezpośrednio z wybranym do odbioru salonem lub mailowo pod adresem sklep@ecoflow.com.pl celem ustalenia możliwości odbioru w innym terminie.


4.1. Ceny Towarów podawane są w polskiej walucie i zawierają kwotę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów związanych z wybranym sposobem płatności, o których Klient informowany jest osobno, najpóźniej na początku składania zamówienia.

4.2. Do każdego zamówienia dostarczany jest dowód zakupu. Standardowo Sprzedający dokumentuje sprzedaż fakturą VAT w formie elektronicznej, przy czym faktura VAT wystawiana jest w terminach wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

4.3. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony Towar, wybierając jedną z metod płatności wskazanych w zakładce „Sposoby płatności”: https://sklep.ecoflow.com.pl/Sposoby-platnosci-chelp-pol-85.html. Dodatkowo można złożyć wniosek ratalny o sfinansowanie zamówienia za pośrednictwem banków wskazanych w zakładce „Raty i leasing”: (https://sklep.ecoflow.com.pl/Sposoby-platnosci-chelp-pol-85.html) i na warunkach tam wskazanych.

4.4. Po wyborze metody płatności realizowanej przez agenta rozliczeniowego Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności, dostarczonego przez agenta rozliczeniowego.

4.5. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub agenta rozliczeniowego w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności.

4.6. Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności, w tym procedury składania reklamacji w tym zakresie, opisane są w zakładce “Sposoby płatności” (https://sklep.ecoflow.com.pl/Sposoby-platnosci-chelp-pol-85.html)


5.1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 9.4 Regulaminu, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia doręczenia Towaru. Oświadczenie można złożyć w jeden z następujących sposobów: mailowo, telefonicznie lub osobiście w salonie sprzedaży Sprzedającego. Dane kontaktowe wskazane są w zakładce „Kontakt”: https://sklep.ecoflow.com.pl/contact-pol.html. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz jego realizacji, a także formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dostępny jest w zakładce ”Odstąpienie od umowy”.

5.2. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z punktem poprzedzającym umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, przy czym Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu sposobowi dostarczenia, oferowanego przez Sprzedającego, a Klient zwraca Sprzedającemu Towar, na następujący adres:

ECOFLOW (INNPRO Sp.z o.o. Robert Błędowski)
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik

5.3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu

5.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku Klientów niebędących konsumentami lub przedsiębiorcami, o których mowa w ust. 9.4 Regulaminu, a także w następujących przypadkach umów sprzedaży:


 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

5.6. Ponadto Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 9.4 Regulaminu, kupujący Produkt Cyfrowy traci prawo do odstąpienia od umowy w wypadku, gdy:
a. Produkt Cyfrowy, za dostarczenie którego które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, nie jest dostarczany na nośniku materialnym (np. poprzez przesłanie kodu aktywacyjnego), jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedający przekazał konsumentowi potwierdzenie zgodnie z ustępem 5.7.,
b. Produkt Cyfrowy w postaci nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego dostarczany jest w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5.7. Sprzedający potwierdza Klientowi otrzymanie zgody na dostarczenie Produktów Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.


6.1. Postanowienia niniejszego § 6 dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami, o których mowa w ust. 9.4 Regulaminu. Względem pozostałych Klientów odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi (zgodności Towaru z umową) jest wyłączona.

6.2. Sprzedający zobowiązany jest do sprzedaży Klientowi Towaru zgodnego z umową. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Klient najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

6.3. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie umowy zawartej od dnia 1 stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Towaru miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu w zakresie i na zasadach określonych ustawą wskazaną w ust. 1.2 (art. 43a – 43 g w zakresie Towarów innych niż Produkty Cyfrowe oraz art.43h – 43q w zakresie Produktów Cyfrowych).

6.4. W razie niezgodności Towaru z umową Klient powinien zgłosić Sprzedającemu reklamację, podając:
a. dane kontaktowe osoby składającej reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko, adres email lub pocztowy),
b. szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia, c. numer zamówienia – jeśli reklamacja dotyczy zamówienia.

6.5. Reklamację można złożyć w jeden z następujących sposobów: mailowo, telefonicznie, osobiście w salonie sprzedaży Sprzedającego lub przez panel serwisowy. Dane kontaktowe wskazane są w zakładce „Kontakt”: https://sklep.ecoflow.com.pl/contact-pol.html. Po zarejestrowaniu reklamacji nadawany jest jej identyfikacyjny numer RMA.

6.6. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dotyczących Produktów Cyfrowych, o których mowa w ust. 6.3 powyżej, reklamowane Towary należy dostarczyć do Sprzedającego na adres podany w ust. 5.2. Celem usprawnienia procesu Klient powinien opatrzyć przesyłkę z reklamowanymi Towarami numerem RMA. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

6.7. Reklamowane Towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Sprzedający niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego. Gwarant udzieli informacji o decyzji dotyczącej zgłoszenia w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia w swojej siedzibie.

6.8. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dotyczących Produktów Cyfrowych, o których mowa w ust. 6.3 powyżej, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

6.9. Zastrzeżeniem przepisów odrębnych dotyczących Produktów Cyfrowych, o których mowa w ust. 6.3 powyżej, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a. Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę;
b. Sprzedający nie dokonał naprawy albo wymiany Towaru na swój koszt, w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta od chwili poinformowania Sprzedającego przez Klienta o braku zgodności Towaru z umową;
c. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego domagania się przez Klienta naprawy, albo wymiany Towaru;
e. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6.10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

6.11. Zwrot Towaru na skutek odstąpienia od umowy przez Klienta w trybie reklamacji następuje na koszt Sprzedającego.

6.12. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedającego Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ust. 9.2 Regulaminu.


7.1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją trwałości udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w opisie Towaru oraz na stronie: https://serwis.innpro.pl/gwarancja

7.2. Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki części wynikające z wady produkcyjnej Towaru zakupionego w Sklepie internetowym i może być realizowana wyłącznie na terytorium RP.

7.3. Kupujący zobowiązany jest do odbioru naprawionego Towaru, wydanego mu przez Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty poinformowania Klienta o gotowości Towaru do odbioru. Po upływie tego terminu Sprzedający, niezależnie od dalej idących uprawnień odszkodowawczych przysługujących mu z mocy prawa, uprawniony będzie do:
a. obciążenia Kupującego kosztami magazynowania (wg stawki 9 zł za dzień) b. oddania Towaru do depozytu sądowego (po poinformowaniu Kupującego) c. poproszenia Kupującego o podpisanie dokumentu oświadczenia woli o porzuceniu Towaru.

7.4. Gwarancja trwałości udzielona na rzecz Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 9.4 Regulaminu, nie może przewidywać warunków naprawy lub wymiany mniej korzystnych dla Klienta niż te wynikające z uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z umową.


8.1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest INNPRO Robert Błędowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rudzkiej 65c, 44-200 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000944160, posiadająca adres e-mail: dane.osobowe@innpro.pl, będąca Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

8.2. Dane osobowe Klientów są przechowywane oraz przetwarzane przez Sprzedającego w zakresie i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

8.3. Sprzedający jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, oraz uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 8971762604, polegających na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Klienta - ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez kupujących w rezultacie otrzymania ankiet. Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail, do Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w zdaniu poprzedzającym.


9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 9.4 Regulaminu, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.

9.2. Konsument uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem ani przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 9.4 Regulaminu, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

9.4. Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.5. Wszelkie reklamacje, uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego (świadczenia usług elektronicznych przez Sprzedającego) można składać na dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta wskazane w zakładce „Kontakt”: https://sklep.ecoflow.com.pl/contact-pol.html, przy czym reklamacja powinna zawierać elementy wskazane w ust. 6.4 lit. a. – b. Regulaminu. Postanowienia ust. 6.13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

9.6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy.

9.7. Sprzedający może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach Klientów z wyprzedzeniem w miarę możliwości nie krótszym niż 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin sklepu”: https://sklep.ecoflow.com.pl/pol-terms.html wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu. Dodatkowo, Sprzedający dołoży rozsądnych starań, aby powiadomić Klientów posiadających konto w Sklepie internetowym o wszelkich zmianach Regulaminu, przesyłając wiadomość na adres e-mail przypisany do konta. Dalsze korzystanie ze Sklepu internetowego po wejściu w życie zmienionej wersji Regulaminu oznacza jego zaakceptowanie, chyba że Klient oświadczy inaczej, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@ecoflow.com.pl. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych, do których odnośniki zawarte są w zakładce „Regulamin sklepu”: https://sklep.ecoflow.com.pl/pol-terms.html, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.


10.1. Sprzedający zapewnia Klientom nieodpłatny odbiór kompletnego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 • Dostarczając Klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, Sprzedający zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
 • Sprzedający prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 • Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronie: https://elektroeko.pl
 • W przypadku chęci uzyskania informacji o odbiorze zużytego sprzętu, należy skontaktować się z Obsługą Klienta pod adresem mailowym serwis@innpro.pl

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 27 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-04
Pełen profesjonalizm . Wszystko jak w szwajcarskim zegarku po prosto. Polecam wszyskim
2024-05-25
Super produkty polecam w 100 %
pixel